Procloser.fi

TietoSuoja

Pro Closer ja henkilötietojen käsittely

Pro Closer tarjoaa asiakkailleen (”Asiakas”) erilaisia palveluita (”Palvelut”), joiden kautta Asiakas voi hankkia Pro Closerin ja muiden rekisterinpitäjien tietokannoista tarpeisiinsa sopivia yritysten ja/tai kuluttajien tiedoista koostuvia kohderyhmätietoja.

Palveluiden avulla Asiakkaan saatavilla olevat kohderyhmätiedot koostuvat Pro Closer rekisterinpitäjänä käsittelemistä kuluttaja- ja yritysyhteystiedoista, sekä muiden rekisterinpitäjien tietokantoihin sisältyvistä tiedoista, joille kolmas osapuoli on rekisterinpitäjä ja joita Pro Closer käsittelee kolmannen puolesta ja lukuun.

Pro Closer tarjoaman yhteystietorekisterin (”Pro Closer Puhelinluettelotiedot”) osalta Pro Closer toimii sähköisen viestinnän palvelulain (917/2014) 23 luvussa tarkoitettuna yhteystietopalvelun tarjoajana, ja käsittelee näitä tietoja rekisterinpitäjänä kyseisessä lainkohdassa määriteltyjen vaatimusten mukaisesti.

Hankkiessaan kohderyhmätietoja Palveluiden kautta, Asiakas määrittelee rekisterinpitäjänä itselleen hankkimiensa kohderyhmätietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Tällöin kyseessä on tietosuolainsäädännön mukainen henkilötietojen luovutus rekisterinpitäjältä (Pro Closer, tai muu rekisterinpitäjä) toiselle rekisterinpitäjälle (Asiakas) Asiakkaan omiin käyttötarkoituksiin. Asiakkaan pyynnöstä Pro Closer voi edelleen käsitellä tätä Asiakkaalle syntynyttä henkilörekisteriä henkilötietojen käsittelijänä.

Rekisterinpitäjänä Pro Closer käsittelee Asiakkaiden sekä prospektien työntekijöiden ja muiden edustajien henkilötietoja.

Pro Closer Palveluiden tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Pro Closer käsittelee henkilötietoja tarjotessaan asiakkailleen erilaisia tietojenkäsittelypalveluita, yhteystietopalveluita ja muita tietopalveluita. Pro Closer noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 ja sitä täydentävää kansallista tietosuojalakia (1050/2018), sekä lakia sähköisen viestinnän palveluista (917/2014).

Pro Closer palveluntarjoajana yritysasiakkailleen

Pro Closer tarjoaa yritysasiakkailleen (”Asiakas”) erilaisia palveluita, joiden kautta Asiakas voi hankkia Pro Closerin ja muiden rekisterinpitäjien tietokannoista tarpeisiinsa sopivia yritysten ja/tai kuluttajien tiedoista koostuvia kohderyhmätietoja (”Palvelut”). Palveluiden avulla hankkimiaan kohderyhmätietoja Asiakas voi käyttää tarkoituksiin, joista Asiakkaan ja Pro Closer välillä solmitussa Palveluita koskevassa sopimuksessa on sovittu. Palveluiden kulloisesta sisällöstä riippuen Pro Closer voi joko luovuttaa henkilötietoja Asiakkaalle, taikka käsitellä Asiakkaan toimittamia henkilötietoja Asiakkaan puolesta henkilötietojen käsittelijänä.

Palveluiden avulla Asiakkaiden saatavilla olevat kohderyhmätiedot koostuvat Pro Closerin rekisterinpitäjänä käsittelemistä kuluttaja- ja yritysyhteystiedoista, sekä muiden rekisterinpitäjien tietokantoihin sisältyvistä tiedoista, joille kolmas osapuoli on rekisterinpitäjä ja joita Pro Closer käsittelee kolmannen puolesta ja lukuun.

Pro Closer tarjoaman yhteystietorekisterin (”Pro Closer Puhelinluettelotiedot”) osalta Pro Closer toimii sähköisen viestinnän palvelulain (917/2014) 23 luvussa tarkoitettuna yhteystietopalvelun tarjoajana, ja käsittelee näitä tietoja rekisterinpitäjänä kyseisessä lainkohdassa määriteltyjen vaatimusten mukaisesti.

Pro Closer tarjoaa Palveluiden kautta myös yrityspäättäjätietoja ja kuluttajatietoja. Yrityspäättäjärekisteri sisältää henkilötietoja henkilöistä, jotka asemansa perusteella tekevät työtehtäviinsä kuuluvia päätöksiä työnantajansa nimissä ja lukuun.

Hankkiessaan kohderyhmätietoja Palveluiden kautta, Asiakas määrittelee rekisterinpitäjänä itselleen hankkimiensa kohderyhmätietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Tällöin kyseessä on tietosuolainsäädännön mukainen henkilötietojen luovutus rekisterinpitäjältä (Pro Closer, tai muu rekisterinpitäjä) toiselle rekisterinpitäjälle (Asiakas) Asiakkaan omiin käyttötarkoituksiin. Asiakkaan pyynnöstä Pro Closer voi edelleen käsitellä tätä Asiakkaalle syntynyttä henkilörekisteriä henkilötietojen käsittelijänä. Asiakas voi esimerkiksi edelleen suodattaa Palveluiden avulla hankkimiaan henkilötietoja muista lähteistä saatavien tietojen avulla. Nämä muut lähteet voivat olla esimerkiksi Asiakkaan oma olemassa oleva asiakasrekisteri tai kuntien ja kaupunkien ylläpitämät julkiset tiedot kunnan tai kaupungin rakennuskannasta. Pro Closer tekee tällaisen suodatuksen Asiakkaan puolesta toimien henkilötietojen käsittelijänä Asiakkaan puolesta ja lukuun.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

REKISTERINPITÄJÄ

Lepus Asset Management Oy/Pro Closer

Kukkulantie 4 B 42

33960 Pirkkala

info@procloser.fi

YHTEYSTIETOPALVELU JA PRO CLOSER PUHELINLUETTELOTIEDOT

Yhteystietopalvelulla tarkoitetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 23 luvussa tarkoitettua yhteystietopalvelua. Toimiessamme yhteystietopalvelun tarjoajana, käsittelemme sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 195 §:ssä mainittuja henkilötietoja rekisterinpitäjänä. Näitä henkilötietoja ovat teleyrityksen kanssa puhelinverkon liittymän käytöstä sopimuksen tehneen tilaajan nimi, osoite ja puhelinnumero, ja tässä selosteessa näistä yhteystiedoista koostuvaan rekisteriin viitataan termillä Pro Closer Puhelinluettelotiedot.

Käsittelemme Pro Closer Puhelinluettelotietoja yhteystietopalvelun muodostamiseksi ja sen tarjoamista varten. Pro Closer Puhelinluettelotietojen käsittely perustuu sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 197 §:ään, jonka mukaisesti yhteystietopalvelun tarjoajalla oikeus käsitellä edellä lueteltuja yhteystietoja yhteystietopalvelun muodostamiseksi sekä sen tarjoamista varten. Puhelinluettelotiedoissa olevien henkilötietojen käsittely on siten tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

YRITYSPÄÄTTÄJÄTIEDOT

Pro Closer Puhelinluettelotietojen lisäksi käsittelemme yrityspäättäjätietoja. Yrityspäättäjätietojen osalta laillinen käsittelyperusteemme on Pro Closerin, sekä Asiakkaidemme liiketoiminnan harjoittamista koskeva oikeutettu etu. Yrityspäättäjätiedot sisältävät seuraavia yritysyhteyshenkilöitä, sekä yritystä/toimipaikkaa koskevia tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä, asemaa tai toimintaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä ja sitä käytetään hänen työtehtäviinsä liittyvän informaation lähettämiseen:

 • nimi ja yhteystiedot (osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero);
 • tehtävä ja asema yrityksessä;
 • mahdolliset markkinointia koskevat suostumukset ja kiellot;
 • yrityksen verkkosivut; ja
 • yritystä/toimipaikkaa koskevat tiedot (nimi, y-tunnus, osoite, vaihteen puhelinnumero).

Yllä kuvattujen tietojen lisäksi rekisterissä voi olla rekisteröidyn itsensä antamia lisätietoja (esim. rekisteröidyn ammatilliset kiinnostuksen kohteet) ja mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

KULUTTAJATIEDOT

Käsittelemme lisäksi kuluttajien (mukaan lukien muiden yksityishenkilöiden) tietoja. Niiden osalta laillinen käsittelyperusteemme on Pro Closerin, sekä Asiakkaidemme liiketoiminnan harjoittamista koskeva oikeutettu etu. Keräämme tietoja tilastolähteistä, avoimista tietolähteistä ja erilaisin kyselyin. Kaikki seuraavat tiedot eivät välttämättä sellaisenaan muodosta henkilötietoja, mutta ne voivat olla henkilötietoa sellaisenaan, tai yhdistettynä muuhun tietoon:

 • Tilastokeskuksen tilastodata
 • Tilastokeskuksen muut tilastot
 • Nimi ja yhteystiedot (osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Avoin data etunimien syntymävuosista ja kielisyydestä
 • Avoin data: Asuinalueiden etäisyys palveluista, ajomatkat palveluiden piiriin ja avoimesta datasta saadut liikennevirrat
 • Avoin data: Tiedot asuinalueiden kehittymisestä (vaurastuminen, väestön lisäys, poismuutto)
 • Avoin rakennusdata
 • Taloyhtiöiden tilinpäätöksistä saatavilla oleva taloyhtiön kuntoa ja saneeraustarpeita koskeva data
 • Ikä
 • Elinkaaren vaihe
 • Tulot ja sosioekonominen asema
 • Kiinnostuksen kohteet
 • Asuntotyyppi ja asunnon omistussuhde
 • Koulutus

Näitä tietoja käytetään Pro Closerin, sekä Asiakkaidemme liiketoiminnan harjoittamista varten. Tiedoilla voidaan rikastaa myös Asiakkaidemme henkilötietokantoja Asiakkaidemme liiketoiminnan harjoittamista varten. Esimerkiksi Asiakkaalla oleva henkilötieto voidaan yhdistää edellä mainittuihin tietoihin ja sillä perusteella henkilöön voidaan kohdistaa markkinointia Asiakkaan toimesta. Tietoja voidaan käyttää erilaisten kohderyhmien rajaamiseksi osana ostokäyttäytymistä ennustavaa analyysia.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Pro Closer Puhelinluettelotietoihin sisältyvät henkilötiedot on saatu julkisesta puhelinnumerokannasta.

Yrityspäättäjätiedot ovat peräisin päättäjärekistereistä, sekä organisaatioiden kotisivuilta, vastaavilta verkkosivuilta – tai muista julkisista tietolähteistä.

Kuluttajatiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen tilastoista ja muista julkisista tietolähteistä (ks kohta ”Kuluttajatiedot” yllä).

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Yhteystietopalveluiden luonteeseen kuuluu yhteystietopalvelussa käsiteltyjen yhteystietojen luovuttaminen yhteystietopalvelua käyttävälle taholle. Näin ollen luovutamme Pro Closerin Puhelinluettelotietoja sekä Yrityspäättäjätietoja Palveluita käyttäville Asiakkaillemme säännöllisesti.

Luovutamme myös Kuluttajatietoja Asiakkaillemme säännöllisesti ja niitä voidaan yhdistää Asiakkaiden henkilötietoihin.

Käytämme Palveluiden ylläpitämisessä ja tuottamisessa tässä tietosuojaselosteessa eriteltyjen tarkoitusten mukaisessa tietojenkäsittelyssä henkilötietojen käsittelijöitä, joille siirrämme käsittelemiämme henkilötietoja ja jotka käsittelevät henkilötietoja vain Pro Closerin tarkoituksiin.

Pro Closer ei siirrä henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle tuottaessaan Palveluita.

SÄILYTYSAIKA

Tietojen säilytysaika riippuu tiedon tyypistä ja käsittelyn perusteesta.

Pro Closerin Puhelinluettelotietoja säilytämme pääsääntöisesti niin kauan, kuin se on tarpeen yhteystietopalvelun tarjoamiseksi.

Yksittäisen rekisteröidyn yhteystiedot poistetaan, jos rekisteröity kieltää tietojensa merkitsemisen palveluun – tai pyytää tietojensa poistoa palvelusta. Tällaisessa tapauksessa voimme kuitenkin säilyttää tiedon rekisteröidyn kiellosta, tai poistoa koskevasta pyynnöstä voidaksemme varmistua siitä, etteivät tiedot enää päädy osaksi Pro Closerin rekisteriä.

OIKEUTESI

Tietosuojalainsäädännössä säädetään useista oikeuksista, joiden avulla luonnollinen henkilö eli rekisteröity voi itse vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn. Nämä oikeudet, kuten tarkastusoikeus, tietojen oikaisuoikeus, oikeus vastustaa tietojen käsittelyä sekä oikeus tulla unohdetuksi, on tarkemmin kuvattu jäljempänä. Rekisteröidyn käytössä olevat oikeudet riippuvat henkilötietojen käsittelyn laillisesta perusteesta ja muista käsittelyn yksityiskohdista.

Huomaathan, että on rekisterinpitäjän tehtävä varmistua siitä, että rekisteröidyn oikeudet toteutetaan täysimääräisesti, ja siksi rekisteröidyn tulee osoittaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa käyttöä koskevat pyynnöt rekisterinpitäjälle. Siltä osin, kuin kyse on Pro Closerin Puhelinluettelotietoihin sisältyvistä tiedoista, rekisterinpitäjänä toimiifin Pro Closer, ja voit osoittaa oikeuksien toteuttamista koskevat pyyntösi meille käyttäen edellä kohdassa 1 mainittuja yhteystietoja.

Siltä osin, kuin Pro Closerin Asiakas on rekisterinpitäjä, voit osoittaa oikeuksien toteuttamista koskevat pyyntösi Asiakkaalle. Asiakas määrittelee henkilötietojensa käsittelypolitiikkansa itsenäisesti.

Siltä osin, kuin kyseessä on sellaisten tietojen käsittely, joita Pro Closer käsittelee henkilötietojen käsittelijänä, Pro Closer on velvoitettu avustamaan rekisterinpitäjää oikeuksien täyttämistä koskevien pyyntöjen toteuttamisessa, mutta emme voi ryhtyä toimenpiteisiin oikeuksien käyttöä koskevien pyyntöjen johdosta, ellei rekisterinpitäjä erikseen ohjeista meitä toteuttamaan toimenpiteitä. Olemme kuitenkin omalta osaltamme sitoutuneet varmistamaan henkilötietojesi suojan korkean tason myös tällöin, ja siten avustamaan rekisterinpitäjiä varmistamaan, että voit käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi täysimääräisesti. Näin ollen, jos osoitat oikeuksiesi toteuttamista koskevan pyynnön suoraan meille, välitämme sen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti rekisterinpitäjälle.

Sinulla on rekisteröitynä alla tarkemmin kuvatut oikeudet:

 • Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi, sekä oikeus tarkastaa käsittelemämme itseäsi koskevat henkilötiedot sekä halutessasi saada niistä jäljennös.
 • Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot oikaistuiksi, sekä oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennettyä.
 • Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot poistetuksi, esimerkiksi mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on päättynyt tai olet esimerkiksi kieltänyt henkilötietojesi merkitsemisen ja luovuttamisen yhteystietopalveluun.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Tietyissä tietosuojalainsäädännössä tarkemmin määritellyissä tilanteissa sinulla voi olla oikeus saada Pro Closer rekisterinpitäjänä rajoittamaan itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Tietyissä tapauksissa sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, ellei Pro Closer rekisterinpitäjänä voi esittää käsittelylle sellaisia huomattavan tärkeitä ja perusteltuja syitä, jotka ohittavat etusi, oikeutesi ja vapautesi. Pro Closerilla on myös vastustamisestasi huolimatta oikeus käsitellä henkilötietojasi, jos niitä tarvitaan oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Sinulla on aina oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien profilointiin silloin kun se liittyy suoramarkkinointiin, sekä oikeus kieltää henkilötietosi merkitseminen ja luovuttaminen kokonaan tai osittain yhteystietopalveluun.

Jos katsot, että olemme käsitelleet henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen tai voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti, on sinulla oikeus tehdä ilmoitus asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle, tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

Myös yrityksellä ja muulla yhteisöllä, jonka tiedot sisältyvät Pro Closerin Puhelinluettelotietoihin, on oikeus saada tietonsa poistetuiksi ja virheelliset tiedot korjatuiksi.

Voit käyttää yllä kuvattuja oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä käyttäen edellä kuvattuja rekisterinpitäjän yhteystietoja.

MUUTOKSET JA YHTEYDENOTOT

Kehitämme Palveluitamme jatkuvasti, ja näiden muutosten johdosta voimme ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.

Mikäli sinulla on kysyttävää Pro Closerin Palveluista tai siitä, millä tavoin henkilötietoja käsitellään Palveluiden yhteydessä, ota meihin yhteyttä käyttämällä edellä kuvattuja rekisterinpitäjän yhteystietoja.

Prospektitietojen tietosuojaseloste

Prospektirekisteri

Rekisterin nimi: Prospektirekisteri

Rekisterin pitäjä:

Lepus Asset Management Oy/Pro Closer

Kukkulantie 4 B 42

33960 Pirkkala

info@procloser.fi

Rekisteröidyt

Pro Closerin potentiaaliset asiakkaat (jäljempänä ”prospektit”) ja prospektien yhteyshenkilöt

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Pro Closerin liiketoimintaan olennaisena osana liittyvän myynnin ja prospektoinnin perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja prospektirekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Prospektien rekisteröinti
 • Sähköinen ja muu markkinointiviestintä
 • Myyntiaktiviteettien (yhteydenotot, tapaamiset jne.) kohdistaminen
 • Prospektien ja Pro Closerin tarkoitusta edistävät kyselyt ja tutkimukset
 • Analysointi ja tilastointi
 • Toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Prospektirekisteri sisältää sekä yritysten tietoja että yritysten kontaktien henkilötietoja.

YRITYSTIEDOT

yrityksen perustiedot

 • y-tunnus
 • toimialatiedot

yrityksen yhteystiedot

 • käynti-, postitus- ja mahdollisesti laskutusosoite
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • sosiaalisen media urlit
 • asiointikieli
HENKILÖTIEDOT

Prospektiyrityksen kontaktit

 • nimi
 • palvelukieli

kontaktien yhteystiedot

 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköposti
PROSPEKTOINTIA KOSKEVAT TIEDOT
 • tuote- ja tilaustiedot
 • palautteet prospekteilta ja yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@procloser.fi

TARKASTUSOIKEUS

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

VASTUSTAMISOIKEUS

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

POISTO-OIKEUS

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

VALITUSOIKEUS

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Prospektiyritystä, tai prospektin kontaktihenkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Osana myyntiaktiviteetteja ja yhteystietojen keräämistä sekä julkisista lähteistä tai maksullisista palveluista
 • Prospektilta itseltään suoraan järjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, kautta tai muulla vastaavalla tavalla

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa prospektirekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.
KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin liiketoiminta sitä edellyttää. Prospektiyritykseen liittyvien henkilöiden tiedot poistetaan 10 vuoden kuluttua prospektoinnin päättymisestä.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
 • Prospektirekisterin tietoja käsittelevät Pro Closerin henkilökunta
 • Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

 • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
 • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.